Stadgar

Stadgar för Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala

Antagna vid årsmöte den 20 mars och vid medlemsmöte den 23 april 2018 och med ikraftträdande den 1 maj 2018.

1 § Sällskapets namn är Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala.

2 § Sällskapets syfte är:
att främja intresset för Uppsala universitets och dess studenters historia;
att stödja verksamheten vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.
Detta syfte skall uppnås genom:
att i sällskapliga former samla dem som har intresse för saken;
att stödja och uppmuntra forskning, studier och publicistisk verksamhet i ämnet;
att anordna och inbjuda till sådan verksamhet som ökar och sprider kunskapen om Uppsala universitet och dess studenters historia.
Sällskapet är politiskt, fackligt och religiöst obundet.

3 § Envar som hyser intresse för Sällskapets syfte kan erhålla medlemskap genom erläggande av den stadgade avgiften.
Hedersledamot kallas av styrelsen, utses på livstid och är befriad från medlemsavgift. Nyvald hedersledamot skall snarast möjligt kallas till installation, vilken bör ske vid föreningssammankomst. Kallelsen förfaller om installation inte har skett inom tre år efter utfärdandet.
Förening, organisation eller institution kan ansöka om särskilt medlemskap.

4 § Årsavgift till Sällskapet beslutas, på förslag av styrelsen, av årsmötet året före det år avgiften skall uttagas.

5 § Utträde ur Sällskapet sker genom anmälan till styrelsen eller genom underlåtande att betala avgift.

6 § Årsmötet är Sällskapets högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas senast den sista dagen i mars månad. Styrelsen skall kalla till årsmöte senast två veckor före mötesdagen.
Årsmötets befogenheter kan även utövas vid särskilt medlemsmöte. Till sådant kallas när styrelsen så finner påkallat eller då minst 25 medlemmar skriftligen så begär. Sällskapets revisorer äger alltid påkalla särskilt medlemsmöte.

7 § Vid årsmöte eller särskilt medlemsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Förening eller liknande som är medlem i Sällskapet äger utöva sin rösträtt genom särskilt befullmäktigat ombud. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Personval sker med sluten omröstning om så begäres. Vid lika röstetal i personval sker utslaget genom lottning.

8 § Vid årsmöte skall följande förekomma:
1)      Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2)      Val av protokolljusterare.
3)      Val av rösträknare.
4)      Godkännande av mötets utlysande.
5)      Fastställande av dagordningen.
6)      Styrelsens verksamhetsberättelse.
7)      Styrelsens ekonomiska berättelse.
8)      Revisorernas berättelse.
9)      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10)    Styrelsens förslag till årsmötet.
11)    Motioner.
12)    Beslut om avgifter.
13)    Val av styrelse, däribland ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare och arkivarie.
14)    Val av två revisorer jämte ersättare.
15)    Val av valberedning.

Motioner skall för att kunna behandlas vid årsmöte ha tillställts styrelsen senast en vecka före mötesdagen. Motioner bör tillsammans med styrelsens yttrande skriftligen föreläggas vid årsmötet. Vid särskilt medlemsmöte kan inga andra ärenden behandlas än dem som upptagits i kallelsen till mötet.

9 § Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden.
Styrelsen äger inom sig utse särskilda utskott samt ge närvaro- och yttranderätt åt särskilda sakkunniga vid styrelsens sammanträden.

10 § Sällskapets kassa handhaves av skattmästaren. Skattmästaren och ordföranden äger var för sig teckna Sällskapets firma.

11 § Sällskapets revisorer åligger att granska den ekonomiska förvaltningen. Det åligger även revisorerna att till årsmötet avge revisionsberättelse samt föredraga denna vid årsmötet.

12 § Ändring av dessa stadgar kan ske efter två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte.

13 § Beslut om upplösning av Sällskapet skall ske på samma sätt som vid stadgeändring. Vid upplösning skall Sällskapets tillgångar tillfalla sådan verksamhet vars syfte är Sällskapet närstående.

 

Annons