Historia

Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala – en kort historik

Söndagen den 11 mars 1984 samlades ett antal studenthistoriskt intresserade personer på Stockholms nation för att grunda Studenthistoriska Sällskapet (hädanefter benämnt Sällskapet). Det hade länge funnits behov av en sådan organisation, vars like finns i många universitetsstäder, och nu fanns det tillräckligt många intresserade för att kunna starta organisationen. Till Sällskapets förste ordförande utsågs jur stud Carl Gustaf Spangenberg, tillika ordförande i Uppsala studentkår. Av stadgarnas ändamålsparagraf angavs Sällskapets ändamål ”att i vetenskapliga och sällskapliga former främja intresset för studenthistoria i Uppsala. Detta skall ske genom att samla dem som har intresse för saken, bringa tillsammans litteratur, tidskrifter och föremål med anknytning till studenthistoria i Uppsala, sprida kunskap om sällskapet och dess verkamhet samt att stödja och uppmuntra forskning och publicistsik verksamhet i ämnet”. Sammanträdet avslutades med att pofesor Tore Frängsmyr talade över ämnet Den evige studenten. Frängsmyr valdes vid samma tillfälle till Sällskapets förste hedersledamot. Sällskapet startade sin verksamhet tämligen omgående efter det första mötet. Redan i april genomfördes en arkivdag på Landsarkivet och en studenthistorisk promenad. I maj genomfördes ytterligare ett par promenader och den 23 maj 1984 höll FD Sven G Svenson ett föredrag på Västgöta nation om Gunnar Wennerbergs samtid. Denna sammankomst kom att sätta mönstret för åtskilliga av Sällskapets kommande aktiviteter: föredrag av en i sitt ämne väl insatt person följt av en enklare förtäring.

Efter en tids diskussion ändrades i september 1997 föreningens namn till Universitets- och studenthistoriska sällskapet i Uppsala. Ändamålsparagrafen kom att lyda: ”Sällskapets syfte är:
att främja intresset för Uppsala universitets och dess studenters historia;
att stödja verksamheten vid Museum Gustavianum.”

Sällskapets aktivitetsnivå har varit något varierande under åren, men två eller tre arrangemang per termin är ett vanligt utfall. De första åren arrangerades flera studenthistoriska promenader, vandringar på Uppsala gamla kyrkogård och kortare utbildningar i arkivkunskap för nationsfunktionärer. På senare år har arrangemang i form av föredrag blivit alltmer dominerande i utbudet. Bland föredragen märks följande rubriker: Allmänna Sången under 1800-talet, Handskriftavdelningens studenthistoriska bestånd, Internationella studenthjälpens verkamhet i Uppsala under andra världskriget, Pionjärer vid Uppsala universitet – 1800-talets kvinnliga studenter, Prinshuset i äldre och senare tid, Olof Rudbeck som universitetsman, Uppsala universitets konstsamling, Nationer och dissertationer på 1700-talet samt Universitetet i Kristiania 200 år. Sammanlagt har sällskapet haft ca 100 sammankomster t.o.m. vårterminen 2011 varav några har varit samarrangemang med andra organisationer, t.ex. Karin Boye-sällskapet, Allmänna Sången och OD:s veteraner.

Sällskapet har en skriftserie i vilken utgivits tre verk: Ejnar Haglund: Glimtar från lyckliga Uppsalaår (1988), Karl Söderberg: Sextiofem år som V-Daling (1990), Torgny Nevéus (red.): 1840-talets verkliga Uppsalastudent (2004).

Lokalerna för Sällskapets sammankomster har varierat, men har alltid haft en beröringspunkt med den akademiska världen, t.ex. Juridicum, Carolina Rediviva, universitetshuset, Gustavianum eller någon av studentnationerna. Antalet betalande medlemmar har varierat mellan ca 65 och 90. Sammanlagt har ca 330 personer någon gång betalat medlemsavgift till Sällskapet.

Ordförande: Carl-Gustaf Spangenberg 1984-1985, Sten Carlsson 1985- 1989, Carina Ohlsson (senare Bengloff) tf ordförande 1989-1990, Torgny Nevéus 1990-1998, Stig Strömholm 1998-2005, Torkel Jansson 2005-2011, Tom Lundin 2011-2016, Sune Lindh 2016-2019, Elias Sonnek 2019-.

Hedersledamöter: Tore Frängsmyr 1984 (avliden), Ejnar Haglund (avliden) 1985, Sven G. Svenson (avliden) 1985, Karl Söderberg (avliden) 1986, Karl-Gustaf Andersson 1990, Sven Lundström 1993 (avliden), Frey Björlingson (avliden) 1996, Matz-Ola Cajdert 2004, Stig Strömholm 2006, Torgny Nevéus 2006 (avliden), Carl-Gustaf Spangenberg 2012 (avliden), Tom Lundin (2019) och Sune Lind (2019).