Förre akademiintendenten, docent Torgny Nevéus har avlidit i en ålder av 90 år. Han sörjs närmast av de tre sönerna Ingmar, Tryggve och Svante samt deras familjer. Torgny hade också många nära vänner.

Torgny föddes den 22 september 1929 som enda barn till folkskolläraren Ernst Nilsson och hans hustru Greta i Ingbo skola i nordvästra Uppland. Familjen tog sig 1947 namnet Nevéus.

Torgny kom redan som gymnasist till Uppsala och tog studentexamen 1948 och skrev in sig samma höst på Uplands nation. Efter några år med bl.a. värnpliktstjänstgöring, blev han en av de första att hösten 1952 flytta in i den nyuppförda Studentstaden. Torgny var 1957 studentkårens vice ordförande och några år tidigare förste kurator vid Uplands nation. På den tiden var det kårens vice ordförande, som höll talet till våren den sista april. Han var några år senare en av de åtta representanter för Uppsala studentkår, som 1961 utgjorde hedersvakten och de som bar kistan vid Dag Hammarskjölds begravning

Torgny disputerade i historia 1965 med en avhandling om den svenska värnplikten: ”Ett betryggande försvar”. Han blev docent samma år. Då hade han redan träffat och hunnit gifta sig med Clara Bager från Torsberga gård utanför Eskilstuna. De hade då fått sin förste son

Under hela sin yrkeskarriär var han Uppsala universitet trogen. Under många år innehade han tjänsten som akademiintendent och kom därmed att fungera som universitetets ceremonimästare vid bl.a. promotioner och installationer. Jag minns med tydlighet hur noggrant han instruerade och repeterade med oss promovendi 1982.

Hans tre skrifter om doktorspromotioner, hedersdoktorer och akademiska symboler har kommit att bli ovärderliga referenser för universitets- och studenthistoriska forskare.

Många är också de insatser, som Torgny gjorde för sin studentnation, Uplands nation, där han också blev hedersledamot 1975. Med sina stora kunskaper i universitets- och studenthistoria bidrog han mycket aktivt till förteckning av nationens hedersledamöter under åren 1816-2013, som publicerades 2013. Han var också under många år redaktör för nationens årsskrift.

Han bidrog ett flertal gånger med uppsatser till universitetets inbjudningsskrifter. En viktig kunskapssammanställning är ”Studentbeväringen – ett sällsamt inslag i akademi och armé”, Vinterpromotionen 2010.

Torgny Nevéus var också en av initiativtagarna till Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet, som bildades 1984. Några år senare blev han också dess ordförande, 1991-1998. Under årens lopp har han publicerat tre skrifter i sällskapets skriftserie. Torgny kallades till hedersledamot 14 mars 2006.

Under senare år mötte vi ofta Torgny i hans texter i UNT – inte minst som noggrann och ärlig recensent av nya böcker. I hans ibland underfundiga formuleringar kunde man tydligt höra hans röst.

Clara och Torgny hade under många år sitt älskade sommarviste, Grindstugan, invid Claras fädernegård. Där var man alltid en välkommen gäst.

Torgny var en nära vän och min levande uppslagsbok. Nu får jag förlita mig på hans och andras skrifter.

Tom Lundin

professor emeritus
tidigare ordförande i Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet

Annons