Härmed inbjuds alla intresserade till Universitets- och studenthistoriska sällskapets sammankomst och medlemsmöte den 17 april 2012 klockan 18.30 i samarrangemang med Uplands nation

*

Christer Åsberg talar över ämnet

”Carl David af Wirsén – från glad student till sur akademiker”

*

Därefter avhålles mat och dryck till nationens förmånliga självkostnadspris

Plats: Uplands nation, S:t Larsgatan 11

OSA till anmalan@studenthistoriska.se eller 070-922 58 72 (klubbmästare Samuel E Lilja) senast den 13 april

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Styrelsen

 

Medlemskap kan lösas vid sammankomsten eller genom att sätta in årsavgiften, 100 kr, på pg 63 01 41-0, Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

 www.studenthistoriska.se

 

Föredragningslista vid medlemsmöte den 17 april 2012

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Val av protokolljusterare
  4. Val av rösträknare
  5. Godkännande av mötets utlysande
  6. Fastställande av dagordningen
  7. Styrelsens förslag till ändring av Sällskapets stadgar, andra läsningen
  8. Övriga frågor
  9. Mötets avslutande