Vi ser pjäsen 4 dagar i april med erföljande samtal

Tider
17.15 Samling för årsmöte i Stenebyfoajén
18.00 Vi ser pjäsen tillsammans
20.15 Vi äter tillsammans och lyssnar till ett samtal med Martin H:son Holmdahl och några skådespelare ur ensemblen.

Inbetald medlemsavgift á 100 kronor för 2012 är en förutsättning för deltagande på årsmötet. Den erläggs i första hand genom inbetalning till sällskapets postgirokonto (630141-0), i andra hand kontant vid årsmötet.

Biljetter till pjäsen köper deltagarna på egen hand, via 018-14 62 00 eller bokabiljett@uppsalastadsteater.se. Middagen kommer från Teaterbaren och kostar 100 kronor. Föranmälan sker till info@studenthistoriska.se alternativt 0706-12 52 86 (Anna Liv Jonsson) senast 19 mars.

Årsmöteshandlingar skickas ut till samtliga medlemmar och kan även erhållas av sekreteraren genom e-post till info@studenthistoriska.se.

 

Föredragningslista årsmöte 22 mars 2012

§1. Mötets öppnande

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§3. Val av protokolljusterare

§4. Val av rösträknare

§5. Godkännande av mötets utlysande

§6. Fastställande av dagordningen

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse

§8. Styrelsens ekonomiska berättelse

§9. Revisorernas berättelse

§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§11. Styrelsens förslag till ändring av Sällskapets stadgar

§12. Motioner

§13. Förslag till medlemsavgift för år 2013 

§14. Val av styrelse, däribland ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare och arkivarie

§15. Val av två revisorer jämte ersättare

§16. Val av valberedning

§17. Presentation av och utdelning av sällskapets band

§18. Övriga frågor

§19. Mötets avslutande